RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Alicja Bancer-Górka

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alicja Bancer-Górka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Alicja Bancer-Górka z siedzibą w Oświęcimiu, ul. 11 Listopada 3E/1, 32- 600 Oświęcim, adres email: kontakt@alicjabancer.eu, telefon: + 48 508119369 w zakresie: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail w celach: świadczenia pomocy psychoterapeutycznej i usług psychoterapeutycznych.

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Numer telefonu adres e-mail
Dane do faktury

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia pomocy psychologicznej lub psycho-terapeutycznej. Zakończenie przetwarzania danych osobowych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu świadczenia pomocy lub usług, za wyjątkiem danych osobowych koniecznych dla wywiązania się z zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorcy przez okres trwania tych zobowiązań oraz danych koniecznych dla rozstrzygnięcia sporów i roszczeń wynikających ze świadczonych usług przez okres
do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Zostałem/łam poinformowany/a o tym, że:
Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba wyrażająca zgodę ma także prawo do wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu ochrony danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie, a jedynie w formie zapisów w harmonogramie wizyt oraz danych w książce kontaktów telefonicznych Administratora. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich. Administrator danych informuje, że dane osobowe są powierzone w ograniczonym zakresie do przetwarzania: podmiotowi prowadzącemu księgowość przedsiębiorcy (w zakresie danych koniecznych do wystawienia faktury i/lub danych koniecznych do prowadzenia prawidłowych rozliczeń prawno-podatkowych), a także podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne (w zakresie obsługi korespondencji mailowej, ruchu na stronie internetowej przedsiębiorcy), z jednoczesnym zachowaniem i zobowiązaniem podmiotów przetwarzających do zachowania zasad ochrony danych osobowych w rozumieniu niżej wskazanego Rozporządzenia.
Administrator informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@alicjabancer.eu.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę