TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Terapia neuropsychologiczna

Rehabilitacja osób z uszkodzeniem mózgu prowadzona przez psychologa określona jest w terminologii specjalistycznej jako rehabilitacja neuropsychologiczna lub terapia neuropsychologiczna.

Głównym celem terapii neuropsychologicznej jest poprawa jakości życia chorego.

Terapia polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji psychicznych. Obejmuje terapię funkcji poznawczych i wykonawczych: zaburzeń pamięci, uwagi, myślenia, planowania, rozwiązywania problemów, spostrzegania, praksji (wykonywania złożonych, celowych ruchów) oraz funkcji językowych – mówienia, rozumienia mowy, czytania, pisania. Usprawnianie funkcji oznacza dążenie do ich odbudowania bądź ich kompensowanie poprzez wskazanie i nauczenie adekwatnych strategii.

Nie ma istotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii neuropsychologicznej. Osoby w utrudnionym kontakcie z otoczeniem lub z znacznymi niedowładami mogą z niej korzystać, osiągając efekty na miarę swoich możliwości. Terapia możne być podjęta zarówno u osób w krótkim okresie po wystąpieniu choroby lub urazu jak i wobec osób po upływie kilku miesięcy lub lat.

W terapii neuropsychologicznej ważne jest dla mnie zwrócenie uwagi oraz podjęcia pracy dotyczącej przeżywanych sytuacyjnie trudności lub występujących zaburzeń emocjonalnych, osobowościowych, motywacyjnych czy też w problemach w zachowaniu osoby chorej.W trakcie pracy udzielam wsparcia psychologicznego, pomocy psychologicznej w celu odreagowania przeżywanego napięcia psychicznego oraz emocji nieprzyjemnych.

Terapia neuropsychologiczna jest dostosowywana indywidualnie. Uwzględnia z jednej strony deficyty (zaburzenia, trudności), a z drugiej – umiejętności, które zostały zachowane i mogą stać się zasobem w trakcie dalszej rehabilitacji neuropsychologicznej ale także terapii neurologopedycznej czy też rehabilitacji ruchowej. Do przygotowania planu terapii neuropsychologicznej niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy neuropsychologicznej. Czas trwania terapii, częstotliwość spotkań ustalane jest indywidualnie.

Terapię neuropsychologiczną przeprowadzam wykorzystując różnorodny i interesujący dla pacjenta materiał. Wśród stosowanych pomocy w rehabilitacji neuropsychologicznej są między innymi zdjęcia, ilustracje, napisy, teksty pisane, tablice, specjalnie przygotowane gry, przedmioty codziennego użytku oraz programy komputerowe. Najważniejsza jest jednak komunikacja, tworzenie relacji z terapeutą przy pomocy słów i gestów. Po każdym spotkaniu (w zależności od przyjętego programu terapii) pacjent otrzymuję proponowane zadania terapeutyczne do wykonania samodzielnie lub przy wsparciu członka rodziny/opiekuna.
W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość prowadzenie terapii w domu pacjenta.